Next Generation EUПлан за въстановяване и развитие

ТУМБА СЪЛЮШЪНС ООД стартира изпълнението на проект “Технологична модернизация в предприятието”

Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от крайния получател ТУМБА СЪЛЮШЪНС ООД

От 10.04.2023 г. ТУМБА СЪЛЮШЪНС ООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-2375-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Проектът ще се осъществи в гр. София с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез Национален план за възстановяване и устойчивост.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 694 267.74 лв., от които 347 133.87 лв. безвъзмездно финансиране.

Целта на проекта е предлагането на нов, достъпен и обществено-полезен продукт, с който Тумба Сълюшънс ООД да затвърди позициите си на прогресивна и отговорна компания, новатор в областта на софтуерните разработки и мобилни приложения.

Проектът цели да постигне следните специфични цели:

  • цифровизация на производствения процес, което да бъде постигнато чрез използването на ИКТ технологии - софтуер и хардуер за разработка на уеб приложение.
  • разширяване на капацитета на производство чрез добавяне на нови функционалности и модули към уеб приложението, с което то да бъде по-достъпно и по-привлекателно, съответно да разшири потребителите си.

Проект BG-RRP-3.004-2375-C01 “Технологична модернизация в предприятието“ финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТУМБА СЪЛЮШЪНС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР.“