Next Generation EUПлан за въстановяване и развитие

Публична покана по “Технологична модернизация в предприятието”

ТУМБА СЪЛЮШЪНС ООД обявява процедура за избор на изпълнител(и) чрез публична покана с предмет „Доставка на оборудване” по обособени позиции:

 • ОП 1: лаптоп (вид 1) 2 бр.
 • ОП 2: монитор 10 бр.
 • ОП 3: лаптоп (вид 2) - 10 бр.
 • ОП 4: тестово устройство смартфон (вид 1) - 1 бр.
 • ОП 5: тестово устройство смартфон (вид 2) - 1 бр.
 • ОП 6: тестово устройство смартфон (вид 3) - 1 бр.
 • ОП 7: тестово устройство смартфон (вид 4) - 1 бр.
 • ОП 8: тестово устройство смартфон (вид 5) - 1 бр.
 • ОП 9: тестово устройство таблет (вид 1) - 1 бр.
 • ОП 10: тестово устройство таблет (вид 2) - 1 бр.
 • ОП 11: тестово устройство таблет (вид 3) - 1 бр.
 • ОП 12: тестово устройство таблет (вид 4) - 1 бр.
 • ОП 13: тестово устройство таблет (вид 5) - 1 бр.
 • ОП 14: тестово устройство смарт часовник (вид 1) - 1 бр.
 • ОП 15: тестово устройство смарт часовник (вид 7) - 1 бр.

Поканата е обявена на 09.10.2023

Краен срок за получаване на оферти е 17.10.2023

Оферти се получават само електронно през системата ИСУН-МВУ. Документи по търга може да намерите по-долу.Свалете документите

Проект BG-RRP-3.004-2375-C01 “Технологична модернизация в предприятието“ финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТУМБА СЪЛЮШЪНС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР.“