Next Generation EUПлан за въстановяване и развитие

Публична покана по “Технологична модернизация в предприятието”

ТУМБА СЪЛЮШЪНС ООД обявява процедура за избор на изпълнител(и) чрез публична покана за „Доставка на софтуер” по обособени позиции:

  • ОП 1: Специализиран софтуер под формата на сорс код – система за дистрибутиран backend 1 бр.
  • ОП 2: Специализиран софтуер под формата на сорс код – уеб платформа 1 бр.

Начален срок на обявата: 11.03.2024

Краен срок за получаване на оферти: 18.03.2024

Документите за кандидатстване са публикувани в ИСУН-МВУ и на интернет страницата на фирмата.Свалете документите

Проект BG-RRP-3.004-2375-C01 “Технологична модернизация в предприятието“ финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТУМБА СЪЛЮШЪНС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР.“